ขบ.ขอความร่วมมือ “สิงห์รถบรรทุก” เลี่ยงขนส่งสินค้าช่วงปีใหม่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61

0
265

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 
นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นและคับคั่ง มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้ขอความร่วมมือสหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำนวน 15 แห่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ดูแลกวดขันและกำชับผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับรถต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก และต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น กรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้อง ต้องเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด การจอดรถบริเวณไหล่ทางต้องแสดงสัญญาณไฟกระพริบ หรือเครื่องหมายสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่ ขบ. กำหนดในระยะ ที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และดำเนินการแก้ไข เคลื่อนย้ายรถออกโดยเร็ว
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถทุกคนตรวจสอบสภาพรถ ความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ สภาพยาง สภาพเบรกและอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนใช้งานทุกครั้ง กรณีรถพ่วงบรรทุกตู้สินค้าต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้ (Twist Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ สำหรับรถที่ติดตั้งระบบ GPS ผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุมติดตามการใช้ความเร็วอย่างต่อเนื่อง หากพบการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งเตือนผู้ขับรถทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงขอให้ดูแล ควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ขับขี่อย่างปลอดภัย และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง หากประชาชนพบรถบรรทุกขนส่งสินค้าหรือรถโดยสารสาธารณะขับขี่อันตราย เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุการณ์หรือร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS หรือที่สายด่วน ขบ. โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง