ทอท.คาดปริมาณจราจรทางอากาศช่วงปีใหม่พุ่ง ย้ำพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

0
124
06977-NO-25

ทอท.คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานในการกำกับดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่าง 28 ธ.ค.2560 – 3 ม.ค.2561 มีเที่ยวบินประมาณ 17,570 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2.94 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ในเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 คาดว่า จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ประมาณ 2.94 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 420,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเที่ยวบินประมาณ 17,570 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,510 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8
ทอท. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานในท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยที่ ทสภ. และ ทดม. ได้จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมดูแลผู้โดยสาร จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือกับส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 บริเวณห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. ส่วน ทดม. ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 2 ทดม. สำหรับท่าอากาศยานภูมิภาค มีศูนย์รักษาความปลอดภัย ทชม. ทชร. และ ทหญ. เป็นศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทางอากาศ เพื่อประสานงานข่าว การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการติดต่อประสานงานเร่งด่วนอื่น ๆ รวมถึงได้บริหารจัดการสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารและบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร ได้แก่
1. ด้านการบริการ ทอท. ได้จัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มทุกเคาน์เตอร์ให้บริการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด และเพิ่มความถี่การดูแลรักษาความสะอาดของห้องสุขา
2. ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้เพิ่มวงรอบในการตรวจตราพื้นที่ รักษาความปลอดภัย และเตรียมกำลังพลไว้รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน
3. ด้านการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ทอท. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ทสภ. ได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 700 คัน และมีรถ Shuttle Bus สายพิเศษ ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างบริเวณลานจอดรถระยะยาว โซน C กับอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที โดยไม่คิดค่าบริการ ส่วนที่ ทดม. ได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสาร ได้แก่ อาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น และคลังสินค้า 3 ลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4 ลานจอดรถยนต์หน้าคลังสินค้า 1 และลานจอดรถยนต์ฝ่ายสนามบินและอาคาร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 รองรับรถยนต์ได้ 1,000 คัน และได้จัดรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถกับอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 – 20 นาที
ปัจจุบัน ทอท. ได้ปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) เพื่อเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 และ ทภก. ได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศใต้) ควบคู่กับการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศเหนือ) คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2561 ระหว่างการปรับปรุงอาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทอท. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง