กรมเจ้าท่า ประกาศกฎเกณฑ์ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงเชิงพาณิชย์

0
255

กรมเจ้าท่า ประกาศกฎเกณฑ์ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงเชิงพาณิชย์ ยันจะออกใบอนุญาตใช้เรือพร้อมกับใบอนุญาตทำการประมง จากเดิมอายุการใช้งาน 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี ดีเดย์ 1 เม.ย. 61 อีกทั้งผนึก กรมประมง และกองทัพเรือ จัดชุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย ปฏิบัติการตรวจสอบอัตลักษณ์เรือ และความปลอดภัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตในเรือก่อนออกใบอนุญาต สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้พร้อมกัน ตั้งแต่ 20 ม.ค. – 20 ก.พ. 2561 ณ ที่ทำการอำเภอประมงที่ติดทะเล 22 แห่งทั่วประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการแถลงข่าวเรื่อง “การออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และการต่อใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการประมง 2561 – 2562” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ กรมประมง ร่วมกับ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และนายมงคล สุขเจริญคนา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่าและกรมประมงได้บูรณาการทำงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล โดยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมงพาณิชย์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2561 – 2562 พ.ศ. 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. เรือประมงพาณิชย์ที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่สะดวก
  2. เรือประมงพาณิชย์ที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานประมงอำเภอ โดยต้องมีหลักฐานใบคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ (แบบ ก.5) และใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงพาณิชย์

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เป็นมาตรฐานสากล อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะชาวประมง และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 กรมเจ้าท่าจะออกใบอนุญาตใช้เรือพร้อมกับใบอนุญาตทำการประมง จากเดิมอายุการใช้งาน 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า กรมประมง และกองทัพเรือ จัดชุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย ปฏิบัติการตรวจสอบอัตลักษณ์เรือ และความปลอดภัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตในเรือก่อนออกใบอนุญาต โดยชาวประมงสามารถยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือ และใบอนุญาตทำการประมงได้พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการอำเภอประมงที่ติดทะเล 22 แห่งทั่วประเทศ