กรมเจ้าท่า ประกาศปรับค่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ

0
262

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ออกประกาศปรับอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม แจ้งว่าอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล โดยให้ปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารเมื่อราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ดังนี้
1. ช่วงราคาน้ำมัน 17.01 – 21.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 บาท ตามระยะ
2. ช่วงราคาน้ำมัน 21.01 – 25.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 บาท ตามระยะ
3. ช่วงราคาน้ำมัน 25.01 – 27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 บาท ตามระยะ
4. ช่วงราคาน้ำมัน 27.01 – 29.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 บาท ตามระยะ
5. ช่วงราคาน้ำมัน 29.01 – 31.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 บาท ตามระยะ
ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ปรับปรุงราคาสูงกว่า 27.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน กรมเจ้าท่าจึงออกประกาศปรับอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล 27.01 – 29.00 บาท/ลิตร จากอัตราค่าโดยสารเดิมราคา 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 บาท/คน ตามระยะ เป็น 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 บาท/คน ตามระยะ โดยมีผลใช้บังคับหลังการออกประกาศ 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป หากราคาน้ำมันปรับลดลงต่ำกว่า 27 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบจะปรับลดลงตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนดต่อไป
ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีประกาศของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมัน ระยะละ 1 บาท จำนวน 3 ครั้ง และปรับลดอัตราค่าโดยสาร ระยะละ 1 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง