กทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผอ.กทท.” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.พ.นี้

0
259

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ กทท.”ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ 
เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ กทท.” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้อำนวยการ กทท. มีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของ กทท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ กทท. ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่คณะกรรมการ กทท. กำหนด รวมทั้งสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง บังคับบัญชาพนักงาน และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายคณะกรรมการ กทท. ในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของ กทท.
สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงาน กพ. รับรอง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป อาทิ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ กทท. เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของ กทท. เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานด้านระบบโลจิสติกส์ การท่าเรือ การขนส่ง การเดินเรือพาณิชย์ การเศรษฐกิจ หรือการเงิน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นำที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์สามารถติดต่อประสานงานกับองค์การอื่นได้ดีทั้งในและต่างประเทศ กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรดังกล่าวต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องนำงบการเงิน โครงสร้างองค์กร และรายงานประจำปีขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง กรณีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น กรณีเป็นหรือเคยเป็นพนักงาน กทท. ต้องดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการ กทท. หรือเทียบเท่า หรือผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ หรือผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 12 เลขที่ 4444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2269 5106 และ 06 2895 3922