ขสมก.แจงข้อเท็จจริงกรณี การตรวจสอบ ความโปร่งใสของการจัดซื้อรถเมล์ NGV

0
145

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทำหนังสือชี้แจงกรณีตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซื้อรถเมล์ NGV

ตามที่สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ วันที่ 31 มกราคม 2561 หลายแห่ง ได้นำเสนอข่าว นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุสืบจากข่าว FM 100.5 อสมท. กรณี ขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซื้อรถเมล์ NGV นั้น

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอชี้แจงแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้

  1. การดำเนินการจัดซื้อรถรถโดยสาร NGV จำนวน 489 คัน

1.1 ขสมก. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 74 ด้วยวิธีคัดเลือก โดยเชิญผู้ประกอบการ จำนวน 11 รายเข้ายื่นข้อเสนอปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คือ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน)

แต่เนื่องจาก ขสมก. มีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐ ให้เร่งจัดหารถโดยสารใหม่ทดแทนรถโดยสารเดิมอย่างรวดเร็ว ประกอบกับกรมการขนส่งทางบก ได้จัดสรรเส้นทางเดินรถให้องค์การจัดรถโดยสารเข้าเดินรถตามเส้นทางที่ได้รับจัดสรร ซึ่งองค์การมีรถโดยสารไม่เพียงพอที่จะนำมาวิ่งในเส้นทาง อีกทั้งองค์การได้ดำเนินการจัดหามาแล้ว จำนวน 7 ครั้ง ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

จึงได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 75 ซึ่งกำหนดว่า “หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ 56 โดยอนุโลม” โดย ขสมก.ได้ดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน

1.2 กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลัก เสนอราคาสูงกว่าราคากลางประมาณ ร้อยละ 5 แต่ยังอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการฯ ได้เจรจาต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 57 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “…ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคา ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้”

และข้อ 57 (1) กำหนดว่า “….หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา และราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น” โดย ขสมก.ได้ดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน

  1. ราคากลางรถโดยสาร NGV

องค์การกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อ โดยการสืบราคาจากท้องตลาด จากผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย เพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลาง และเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหาครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงราคา 3.549 – 5.000 ล้านบาท แต่เพื่อประโยชน์ขององค์การ จึงได้นำราคาของรายต่ำสุดมากำหนดเป็นราคากลาง ในขณะที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 กำหนดความหมายของราคากลางไว้ว่า “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้

ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ดังนั้น จึงทำให้ราคาที่องค์การนำมาใช้เป็นราคากลาง ต่ำกว่าที่ผู้ประกอบการได้เสนอราคามาจริง อย่างไรก็ตามราคาที่องค์การต่อรองได้นั้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่สืบราคาจากท้องตลาด จากผู้ประกอบการทั้ง 5 รายแล้ว พบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ราคาต่ำของช่วงราคานั้น โดยการดำเนินการในครั้งนี้องค์การได้หารือกับ กรมบัญชีกลางทุกขั้นตอน

  1. ประเด็นการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 อนุมัติให้ ขสมก. ดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติรับรองการประชุมโดยคณะกรรมการฯเสียงข้างมาก

4.สัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-ticket) ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

องค์การได้ทำสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-ticket) กับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ให้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรและเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถ จำนวน 2,600 คัน ซึ่งขณะนี้ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ขสมก.ยังไม่ได้มีการตรวจรับ อยู่ระหว่างการตรวจรับและทดสอบระบบ ซึ่งตามสัญญา บริษัทฯ จะส่งมอบงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จึงจะตั้งเบิกจ่ายให้บริษัทฯ ปัจจุบันองค์การไม่ได้จ่ายค่าเช่าระบบให้กับบริษัทฯแต่อย่างใด

5.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างถูกต้องแล้ว ในการดำเนินการทุกขั้นตอนได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการจัดหาขององค์การเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้