ซีพีเอฟ เดินหน้าสู่ SDGs Goal ชูผู้นำนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ-สร้างอาหารโปรตีนคุณภาพ

0
147

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ในฐานะประธาน CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งซีพีเอฟเป็นสมาชิกสมาคมที่จะเดินหน้าตามแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของสมาคม CSR Club ในปี 2561 ที่เน้นส่งเสริมให้สมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs Goal) ที่ให้ความสำคัญต่อหลักการของสิทธิมนุษยชน ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการห่วงโซ่ทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจโดยหลักธรรมาภิบาล เบื้องต้นจะมีการจัดงานสัมมนา เวิร์คช็อปแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีองค์กรที่มีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นโค้ช (Coach) ให้คำแนะนำแก่บริษัทที่กำลังเริ่มต้นดำเนินงานเรื่องความยั่งยืน

ซีพีเอฟประกาศเป้าหมายแห่งความยั่งยืนปี 2020 และกำหนดทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง-สังคมพึ่งตน-ดินน้ำป่าคงอยู่ โดยในด้านอาหารมั่นคงนั้นบริษัทคำนึงถึงการผลิตโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ควบคู่กับการส่งเสริมให้สังคมและชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพแก่โลก นายวุฒิชัย กล่าว

นายวุฒิชัย กล่าวอีกว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตระหนักถึงการผลิตอาหารคุณภาพเพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ภายใต้การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตได้ พร้อมกับการพัฒนาสินค้าอาหารที่ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่บุคลากรของ ซีพีเอฟ คิดค้นขึ้น เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนทางอาหาร ตลอดถึงการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลอรีต่ำ มีโปรตีนสูง ที่เป็นที่นิยมในตลาดอาหาร ซีพีเอฟจึงคิดค้นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthier Choices) เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค เช่น ไข่ไก่สดโอเมก้าพลัส อกไก่นุ่ม เครื่องดื่มเห็ดหิมะบีเคพี เป็นต้น