ขบ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็น “ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ”

0
304

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย-กัมพูชาและไทย-ลาว-เวียดนามถ่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง และจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายตัวเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขตและแดนสะหวัน-ลาวบาว สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในเส้นทางทั้งสองฉบับดังกล่าวจะได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าไทยไปยังประเทศที่สองและสาม ทั้งการข้ามแดน และผ่านแดน รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศสมาชิก โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง และจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายตัวเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้สนใจ สามารถยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระดับไตรภาคีระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยมีหลักฐานประกอบคำขอรับการคัดเลือก ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี ที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณีที่ยังไม่สิ้นอายุ (ถ้ามี) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ เอกสารแสดงความน่าเชื่อถือในการประกอบการขนส่ง ความพร้อมในการประกอบการขนส่ง การบริหารจัดการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถที่ขอใช้ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว ณ วันที่ยื่นคำขอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยดาวน์โหลดคำขอได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th และยื่นคำขอได้ที่ ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8491 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8521 ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ต้องศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนให้ชัดเจน ศึกษาเส้นทาง และภูมิประเทศ ของประเทศที่จะทำการขนส่งระหว่างประเทศ และขอให้รักษามาตรฐานการประกอบการ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด