ศิริราช จับมือ เอสซีจี เปิดตัว “ศูนย์ความรู้สูงวัย” เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ

0
231

ศิริราช-เอสซีจี เปิด “ศูนย์ความรู้สูงวัย” พร้อมส่งต่อความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัย สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุข ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือจากงานวิจัยและพัฒนาด้านโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต โดยองค์ความรู้นี้เป็นการผนวกศาสตร์ทางการแพทย์ กับการออกแบบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีโรคเฉพาะทางที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างถูกต้อง และใส่ใจเป็นพิเศษ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสูงวัย  โดยได้รับความร่วมมือจากเอสซีจีต่อยอดจากงานวิจัย ในการผนวกองค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์และด้านการอยู่อาศัยเข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็น “ศูนย์ความรู้สูงวัย” ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติก่อนออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้าน ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งความรู้ด้านการเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้ยังมีนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาจัดทำเป็นหนังสือ “คู่มือความรู้ผู้สูงวัย” เพื่อเผยแพร่ไปยังประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาวะที่ดีในสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม

ด้าน นายนิธิ ภัทรโชค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและจัดจำหน่าย ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า เอสซีจี  ให้ความสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุมาโดยตลอด โดยมีการต่อยอดและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ  และได้เปิดตัว เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น (SCG Eldercare Solution) มาตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง อย่างอิสระ สะดวกปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี ภายในบ้านร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว

การร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศอย่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้  เอสซีจีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล ให้เกิดการตระหนักรู้และมีการป้องกันเพื่อพร้อมรับมือกับโรคต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรู้เท่าทัน โดยได้ผนวกองค์ความรู้ด้านการแพทย์จากศิริราช กับความรู้ด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เอสซีจีมีความเชี่ยวชาญ บูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่เรื่องโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต  โดยเน้นการออกแบบที่มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาวะที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย ลดการพึ่งพา ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับญาติและผู้ดูแลอีกด้วย

“ศูนย์ความรู้สูงวัย” โดยศิริราชและเอสซีจี เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริเวณชั้น 4 โซน C บนพื้นที่กว่า 90 ตร.ม. ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับฝึกปฏิบัติให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งต่อการดูแลจากโรงพยาบาลไปสู่บ้าน โดยมีทีม Eldercare Specialist จากเอสซีจี พร้อมให้คำปรึกษาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการกลับไปพักฟื้นที่บ้าน  ซึ่ง “ศูนย์ความรู้สูงวัย” เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจีให้คำปรึกษาในวันอังคาร พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทร 099-049-4044 และ 061-404-7922