ครม. ตั้ง “ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ” ผู้ว่ารฟม.คนใหม่!

0
276

ที่ี่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 20 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ว่ารฟม.คนใหม่ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบ
สำหรับค่าตอบแทนที่นายภคพงศ์จะได้รับ เป็นค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 360,000 บาท จะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ทั้งนี้ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนพิเศษประจำปี จ่ายตามเวลาเดียวกับการปรับค่าตอบแทนคงที่ ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนรวมในแต่ละปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งผู้ว่ารฟม.คนใหม่เนื่องจากผู้ว่ารฟม.คนเดิมดำรงตำแหน่งครบกำหนดเวลาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561