‘เคทีซี’เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ KTC LEARN & EARN ปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Digital #Me”

0
173

เคทีซีเดินหน้าโครงการ KTC LEARN & EARN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Digital #Me” เตรียมความพร้อมนิสิต – นักศึกษาให้ก้าวทันยุคดิจิทัล ผ่าน 5 กิจกรรมหลักเรียนรู้นอกตำรา พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจในการพลิกชีวิตการทำงาน เปลี่ยนชีวิตประจำวันอย่างไรในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชนเปิดเผยว่า “เคทีซีได้ดำเนินโครงการ KTC LEARN & EARN ต่อเนื่องผ่านการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพร่วมกับสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยการทำโครงการฯ ในปี 2561 นี้เคทีซีจะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมภายใต้แนวคิด “Digital #Me” ซึ่งมีเป้าหมายให้นิสิต – นักศึกษาในโครงการฯ เป็นผู้ที่มีความทันยุคทัยสมัยในโลกดิจิทัล เพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อทั้งภาคธุรกิจและสังคมอย่างมาก ตลอดจนเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้ไปมากจนทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ หรือที่เรียกว่า New Economic ทำให้เกิดเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ อย่างธุรกิจ  ค้าปลีกออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ขณะที่การทำธุรกรรมทางการเงินก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเคทีซีเองเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดิจิทัลมาโดยตลอด เราจึงมองว่าโครงการ KTC LEARN & EARN จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้น้องๆ นิสิต – นักศึกษา สามารถนำเอาความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน และชีวิตการเรียน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีนี้ ไปช่วยเหลือและตอบแทนสังคม

การจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับแนวคิด “Digital #Me” จะประกอบด้วย กิจกรรมต่อเนื่องคือ1) เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของประเทศไทยและระดับอาเซียน 2) ส่งเสริมให้นิสิต – นักศึกษาคิดนอกกรอบ โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับตัวเอง 3) เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อแนะนำไอเดียการช่วยเหลือสังคม โดยประยุกต์เรื่องดิจิทัลและการช่วยเหลือสังคมเข้าด้วยกัน 4) เรียนรู้การนำเอานวัตกรรมมาปรับใช้ในการสื่อสารยุคนี้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 5) นำผลงานจากกิจกรรมเวิร์คช็อปครั้งที่ มาปฎิบัติจริง ภายใต้แก่นความคิด ประยุกต์ดิจิทัลช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรงให้แก่น้องๆ เราเชื่อว่าน้องๆ จะได้รับครบทั้งสาระและความสนุกสนาน นางสาวพจนีย์พรกล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุชชวี บรรจบดี ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจบัตรเครดิต ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงจากเคทีซี ร่วมแบ่งปันไอเดียในหัวข้อ พลิกชีวิตงาน เปลี่ยนชีวิตประจำวันอย่างไรในยุคที่โลกขับเคลื่อนไปด้วยดิจิทัล

ในแต่ละปีมีนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง ซึ่งนิสิต – นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพราะแค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ นอกเหนือจากนี้จะต้องเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการกับปัญหาซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย” นางสาวสุชชวีกล่าว

โครงการ KTC LEARN & EARN ริเริ่มและดำเนินการโดย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.. 2546 เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้นิสิต – นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศใช้เวลาว่างจากการเรียนปกติเข้าทำงานกับเคทีซี โดยมีผลตอบแทนเป็นรายได้ต่อชั่วโมงด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาและค้นหาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันมีนิสิต – นักศึกษาในโครงการฯ จำนวน 90 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเคทีซีแล้วกว่า 303 คน โดยที่ผ่านมามีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการฯ ทั้งหมดกว่า 26,000 คน