ขบ.ผนึก 3 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง

0
158

กรมการขนส่งทางบก ผนึกความร่วมมือลงนาม MOU กรมพัฒนาพลังงานฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสหพันธ์ขนส่งฯขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เสริมสร้างทักษะการขับรถประหยัดพลังงานแก่ผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสาร หวังลดต้นทุนการใช้พลังงาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศอย่างยั่งยืน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Safety Logistics) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย และกรมการขนส่งทางบก เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 ของประเทศ ต้องลดการใช้พลังงานลง 30% ภายในปี 2579 ทั้งนี้ พบว่าภาคการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนในการใช้พลังงานมากที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด สำหรับการดำเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 4 หน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสารให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน, การพัฒนามาตรฐานการขับขี่และความปลอดภัยบนท้องถนน, การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ, การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาทักษะ และการสร้างจิตสำนึกเพื่อการขับขี่ที่ประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการให้บริการขนส่งทางถนนที่ดีและมีคุณภาพ ลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เช่น การนำระบบ GPS Tracking มาใช้ติดตามตำแหน่งของรถและควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด นำรถออกนอกเส้นทาง จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการขนส่งนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเดินรถ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนรถบรรทุกเที่ยวเปล่าและรถบรรทุกที่ไม่ได้มาตรฐานบนท้องถนน เพิ่มความปลอดภัยและลดจำนวนอุบัติเหตุจากภาคการขนส่งด้วยรถบรรทุก วางแผนการขนส่งสินค้าให้ได้ระยะทางรวมสั้นที่สุด ทั้งนี้ จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่ต่างเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนขับรถทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน จะเป็นส่วนสำคัญในการลดต้นทุนการใช้พลังงานภาคขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างยั่งยืน รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศในอนาคต