ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีสรรพสามิตสนับสนุนดีเซลB20 ช่วยลดต้นทุนขนส่ง-ค่าโดยสารสาธารณะ          

0
317

ครม. มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร หวังเป็นกลไกส่งเสริมใช้ดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลมากขึ้นสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง-ค่าโดยสารสาธารณะ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะหารือผู้ค้าน้ำมัน-ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ B20

(19 มิถุนายน 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกรมสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และ 8 มิถุนายน 2561

โดยเป็นการเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 2) อัตราภาษีสรรพสามิต B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และปรับอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B7 จาก 5.85 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร โดยกระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันสนับสนุนส่วนต่างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

ทั้งนี้ มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ำมันดีเซล B20 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกทางหนึ่ง โดยการกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 คำนวณจากเฉพาะเนื้อน้ำมันดีเซล ไม่ได้คิดภาษีในส่วนของน้ำมันปาล์ม

อย่างไรก็ดี การจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 นี้ จะให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งน้ำมันดีเซล B20 จะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3 บาท โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะนัดประชุมหารือผู้ค้าปลีกน้ำมันและผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ B20 ต่อไป