EXIM BANK แต่งตั้งผอ.ฝ่ายบัญชีและฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน

0
122

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง นางสาวสดใส พงษ์พัฒนาศิลป์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ดูแลงานด้านการจัดการระบบงานบัญชีของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย การรับ-จ่ายเงินและการโอนเงิน การให้คำปรึกษาด้านระบบงานบัญชี การประมวลผลข้อมูล และการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป นายวสุ กลมเกลี้ยง เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน ดูแลงานสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนในประเทศเป้าหมายของผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการลงทุน โดยนำเสนอบริการแบบครบวงจร ทั้งด้านสินเชื่อ การรับประกันความเสี่ยง การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

นางสาวสดใส จบการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2540 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและรอง      ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ในปี 2554 และ 2556 ตามลำดับ

นายวสุ จบการศึกษาปริญญาโทด้านการจัดการระหว่างประเทศ สาขาการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ธันเดอร์เบิร์ด แอริโซนา (Thunderbird School of Global Management) รัฐแอริโซนา สหรัฐฯ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหารฝ่ายทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 10 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK