นครชัยแอร์ สานต่อโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 8” รวมพลังพนักงานจิตอาสา

0
417

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สานต่อโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 8” นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานต้อนรับบนรถ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก อายุ 5 – 7 ปี จำนวน 300 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองสวัสดิการเด็ก และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ได้ริเริ่มโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันดำเนินต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 8 โดยหลักสำคัญของการดำเนินโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึก และวัฒนธรรมการช่วยเหลือ แบ่งปัน มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการจิตอาสา ทั้งมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และลงมือทำกิจกรรม เป็นโครงการที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และการให้โอกาสแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ล่าสุดพนักงานนครชัยแอร์ ร่วมทำกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งมอบสิ่งของและสมทบทุน นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ทั้งทางด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนาการเด็กต่อไป ทางสถานสงเคราะห์เปิดทำการจองเลี้ยงอาหารทุกวัน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-583-3000, 02-583-8314 ต่อ 111,112 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อว่า นครชัยแอร์ มุ่งปลูกฝังค่านิยมความเสียสละ มีจิตอาสาให้พนักงานผ่านการสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด เช่นเดียวกับโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม” กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายพนักงานนครชัยแอร์ ชวนกันทำดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม นครชัยแอร์ยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยขยายความช่วยเหลือไปยังสถานสงเคราะห์อื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนในสังคมสืบต่อไป