นายกฯเทปูนฐานรากก่อสร้างโมโนเรล 2 สายแรก เปิดให้บริการปลายปี 64

0
172

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผลหลังเป็นประธานพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งได้กำหนดให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ทั่วถึงกัน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรกของประเทศไทย (รถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ) เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้ทั้งสองโครงการเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอย่างเร่งด่วน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นโครงการนำร่องภายใต้นโยบาย PPP Fast Track ของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีความรวดเร็ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณและหนี้สาธารณะของประเทศ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีระยะทางรวมประมาณ 34.5 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าให้บริการรวม 30 สถานี ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีระยะทางรวมประมาณ 30.4 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าให้บริการรวม 23 สถานี โดยทั้ง 2 โครงการเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว โมโนเรล แบบยกระดับ ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองที่จะกระจายความหนาแน่นของกิจกรรมเมือง และเชื่อมโยงการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 4 จุด โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือสายสีม่วง ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เชื่อมต่อกับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีหลักสี่ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีมีนบุรี ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนระบบหลัก 4 จุด โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน ที่สถานีรัชดา เชื่อมต่อกับสายสีส้มที่สถานีลำสาลี เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ที่สถานีพัฒนาการ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรง
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีกดปุ่ม เพื่อเทคอนกรีตลงสู่ฐานราก ถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรกของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561) การดำเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาร้อยละ 3.10 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาร้อยละ 5.07 โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2564