มร. Emmanuel Pinol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท CPF Philippines Corporation (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) นำโดย นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (สัตว์บก) นาย อุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (สัตว์น้ำ) เข้าพบและหารือการสนับสนุนโครงการความร่วมมือผลิตและรับซื้อพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการยกระดับขีดความสามารถและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรฟิลิปปินส์ ณ กระทรวงเกษตร กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์.