ขบ.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง เลี่ยงขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 62

0
91

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและวัตถุอันตราย หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค.62

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่งผลให้การสัญจรทางถนนหนาแน่นและคับคั่ง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือสหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำนวน 13 แห่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเที่ยวเปล่า) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือช่วงเวลาที่มีปริมาณรถสัญจรจำนวนมาก และต้องกำชับ ดูแล ผู้ขับรถให้มีสภาพร่างกายที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ขับรถอย่างปลอดภัย พักผ่อนอย่างเพียงพอและมีชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ตรงตามประเภทรถและต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด

สำหรับรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หล่นจากตัวรถที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางบนท้องถนน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากพบรถบรรทุกขนส่งสินค้าสภาพตัวรถไม่พร้อม เพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านปลอดภัย ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดทันที ทั้งคนขับและผู้ประกอบการขนส่ง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเครื่องหมายหรือสัญญาณสำหรับแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางไว้ประจำรถ โดยวางต้องเครื่องหมายหรือสัญญาณในระยะห่างจากรถไม่น้อยกว่า 50 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และให้รีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายออกจากทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็ว หากผู้ประกอบการขนส่งไม่จัดเตรียมเครื่องหมายไว้ประจำรถตามที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมายฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนกรณีผู้ขับรถละเลยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุผู้ขับรถและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมดูแลการทำงานผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกในการติดตามการใช้รถอย่างต่อเนื่อง หากพบมีการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ทันที อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด