แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขานรับนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ออกมาตรการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

0
132

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขานรับนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยเตรียมปรับความถี่เดินรถทั้งวันธรรมดา และวันหยุดให้เร็วขึ้นจากเดิม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้ามีผู้โดยสารใช้บริการ 100,000 คนต่อวัน พร้อมดำเนินการมาตรการช่วยลดฝุ่นต่างๆ และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร ฟรีทุกสถานี


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลและเพิ่มมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และได้มีข้อสั่งการให้บริษัทดำเนินการมาตรการตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 นั้น ขณะนี้บริษัทได้ขานรับตามนโยบายดังกล่าว โดยเตรียมปรับความถี่ในการเดินรถ ซึ่งในวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ จากเดิม 12 นาที เป็น 10 นาที และในวันเสาร์ – อาทิตย์ จากเดิม 15 นาที เป็น 12 นาที เพื่อให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้เพียงพอสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่หันมาใช้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มสูงขึ้นถึง 100,000 คนต่อวัน รวมทั้งเริ่มดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานลดการใช้รถยนต์ส่วนกลางในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและลดมลพิษในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

นอกจากนั้น ในสภาวะวิกฤตการณ์ฝุ่นที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้คำนึงถึงสุขภาพและอนามัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการแจกหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นละอองฟรีให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี