คมนาคมสร้างเมือง

0
122

“ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ครั้งที่ 1 ปาฐกถาพิเศษ “ร่วมสร้างเมือง TOD เสริมศักยภาพพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง” กล่าวถึงแนวโน้ม (Trend) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเมืองของโลกในปัจจุบันและอนาคต แนวคิดการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีขนส่ง (Transit-Oriented Development : TOD) ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย และการศึกษาพัฒนาเมือง คู่ขนานกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการ และร่วมการเสวนา “TOD เมืองไทย ร่วมกันสร้างได้อย่างไร?”

โดยมี ดร.ชยธรรม์ พรหมศณ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมสัมมนา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสัมมนาฯ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 โดยว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit – Oriented Development: TOD) ให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลความสำเร็จคือ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับ แนวร่วมการพัฒนาโครงการ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได้จริง