ครม.แต่งตั้งผอ.กทท.คนใหม่!“เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร”

0
241

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร เป็นผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการ กทท. คนที่ 18 และเป็นคนในที่มาจากการคัดสรรตามขั้นตอน อทร. คนใหม่

ประวัติย่อ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร อายุ 57 ปี เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2504 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจจบการศึกษา : ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จากโรงเรียนนายเรือ รุ่นที่78 เข้าทำงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการท่า ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพพ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 13 ประจำท่าเรือกรุงเท พ พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพพ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 15 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าเรือกรุงเทพตุลาคม 2551 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ 28ธันวาคม 2554 ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 ตุลาคม 2557 -ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ