ทอท.ไฟเขียวลุยไฟเทอมินัล 2 แต่ยกเลิกแบบอาคารผู้โดยสารอื้อฉาว

0
162

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด )ทอท.เมื่อ 20 ก.พ. ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทอท.เดินหน้าแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A )ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ  

โดยระบุว่า ฝ่ายบริหาร ทอท.ได้รายงานความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ต่อที่ประชุมโดยก่อนหน้านี้  ทอท.ได้มีหนังสือสอบถามขอความคิดเห็นจาก ICAOในฐานะผู้จัดทำรายงานผลการศึกษาแผนแม่บท เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A)  ใน 2 ประเด็นคือ

        (1)  ตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO เดือนมีนาคม 2554 นั้นระบุว่า การขยายอาคารผู้โดยสาร ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกจะยากลำบากเมื่ออาคารยังถูกใช้งานในสถานการณ์ ที่เต็มขีดความสามารถอยู่   ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทสภ.รองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถอยู่นั้น ทสภ.ยังควรดำเนินการย้ายผู้โดยสาร ไปยังอาคารที่แยกเป็นอิสระบริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของ Concourse A ก่อนใช่หรือไม่

        (2)  พื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของ Concourse A ซึ่งตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนเมษายน 2552ระบุไว้ให้เป็น Area Reserved for Optional Terminal ทั้งยังกำหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Plan) บริเวณดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารผู้โดยสาร แต่ในรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนมีนาคม 2554 กลับกำหนดให้พื้นที่ว่างดังกล่าวสามารถสร้างอาคารที่เป็นอิสระ (Stand-alone) มีชานชาลารับส่งผู้โดยสาร (Curb front)  เป็นของตัวเองทั้งขาเข้า (Arrival lanes) และขาออก (Departure lanes)ได้นั้น อาคารดังกล่าวเป็นอาคารผู้โดยสารใช่หรือไม่ ซึ่ง   ICAO มีหนังสือตอบกลับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  โดยระบุว่าการปรับปรุงแผนก่อสร้างตามที่ ทอท.เสนอนั้น ยังไม่สามารถขี้ชัดได้  ส่วนกรณีก่อสร้างอาคารผู้โดยสารตามข้อ(2) นั้น สามารถพัฒนาได้บนที่ดินแปลงเดียวกัน

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC) ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex)ตามที่ ทอท.เสนอ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดของ ทสภ.และรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  นอกจากนั้น คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) ยังได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) เช่นกัน เนื่องจาก AOC ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าสายการบินเกี่ยวกับความแออัดของ ทสภ.  คณะกรรมการ ทอท.มีมติเห็นชอบแผนงานก่อสร้างเทอมินัล 2  ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร ทอท.ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งเคยประกวดแบบไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการใช้งาน จึงจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นคณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติให้ยกเลิกมติคณะกรรมการทอท.ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561ที่เห็นชอบผลประกวดออกแบบอาคารเทอมินัล 2 เพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป  

นอกจากนี้  คณะกรรมการ ทอท. ยังเห็นชอบแนวทางในการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของทอท.โดยให้แยก 3 สัญญาใหญ่ ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) โดยเน้นให้เปิดกว้าง มีการแข่งขันกันอย่างเสรี โดยเฉพาะกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) เพื่อให้ผู้ประกอบการในเมือง (Downtown) สามารถส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้