DHL Express เปิดตัวโครงการ DHL4Her

0
298

DHL Express ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศในเครือดอยช์โพสต์ ดีเอชแอลเปิดตัวโครงการDHL4Herโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหญิงในอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในเครือบริษัทฯ

โครงการ DHL4Her มีเป้าหมายในการปรับปรุงศักยภาพของบริษัท ด้วยการสนับสนุนบุคลากรหญิงทำงานในทุกระดับขององค์กรซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นภายในองค์กร

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันให้เกิดความหลากหลายในองค์กร โดยปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรหญิงมากกว่า 50% ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย โดยรวมแล้วบุคลากรหญิงคิดเป็นสัดส่วน 42% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร และหลายคนมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยได้เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้างานไปสู่ผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจเราจะยังคงดำเนินโครงการDHL4Her อย่างต่อเนื่องเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางเพศด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ และเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรหญิงเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ด้วยความมุ่งมั่นของเครือบริษัท ดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล ในการเป็นนายจ้างระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรหญิง โครงการ DHL4herมุ่งเน้นภารกิจหลัก3 ประการดังต่อไปนี้:

  • #Inspire สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บุคลากรหญิงฉายแววโดดเด่นมากขึ้นในDHL Express และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในบทบาทของผู้นำหญิงยุคใหม่ในองค์กร
  • #Connect เชื่อมโยงผ่านเครือข่าย DHL Women’s Network ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และผลักดันในการสรรหาบุคลากรหญิงมากขึ้น
  • #Develop พัฒนาการให้โอกาสแก่ผู้หญิงในการฝึกฝนความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยการให้คำแนะนำและการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว