ขบ.ยันวินรถตู้กรุงเทพฯ-หัวหิน ยกเลิกกิจการ “ไม่กระทบผู้โดยสาร”

0
241

กรมการขนส่งทางบก ยืนยันไม่กระทบผู้โดยสาร กรณีวินรถตู้กรุงเทพ-หัวหิน บริษัท จูนแอนด์เจมส์ทรานสปอร์ต เลิกกิจการ โดยเส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมให้บริการอีกกว่า 90 คัน 

กรณีที่วินรถตู้กรุงเทพ-หัวหิน บริษัท จูนแอนด์เจมส์ทรานสปอร์ต ได้โพสต์เฟสบุ๊ค แจ้งผู้ใช้บริการว่าทางวินรถตู้จะยกเลิกกิจการในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ นั้น กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมมาตรการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยยืนยันว่าการเลิกกิจการของผู้ประกอบการรายดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ – หัวหิน อย่างแน่นอน

ปัจจุบัน เส้นทาง 978 กรุงเทพฯ-หัวหิน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มีจำนวนรถโดยสารในเส้นทางรวมทั้งหมด 101 คัน แบ่งเป็นรถบัสปรับอากาศจำนวน 9 คัน และรถตู้โดยสารจำนวน 92 คัน โดยในจำนวนรถตู้ทั้งหมด แบ่งเป็น 6 วิน ประกอบด้วย
1. วินเจเคพี จำนวนรถ 42 คัน
2. วินพรปิยะ จำนวนรถ 12 คัน
3. วิน HPT จำนวนรถ 12 คัน
4. วิน ณ เณร จำนวนรถ 12 คัน
5. วินแสงจันทร์ จำนวนรถ 8 คัน
6. วินจูนแอนด์เจมส์ จำนวนรถ 6 คัน (ประกาศเลิกกิจการ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

ดังนั้น กรณีวินจูนแอนด์เจมส์ เลิกกิจการ จึงทำให้จำนวนรถลดลงเพียง 6 คันจากจำนวนทั้งหมด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน ยังมีรถบัสปรับอากาศและรถตู้โดยสารสาธารณะเพียงพอต่อการให้บริการ นอกจากนี้ วิน ณ เณร ยังได้มีการจัดซื้อรถโดยสารขนาดเล็กจำนวน 10 คัน เพื่อเตรียมเข้าทดแทนรถตู้ที่ครบอายุการใช้งานไว้แล้วในอนาคต

ทั้งนี้ การจัดระเบียบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ และรถโดยสารประเภทอื่นๆ ด้วยนั้น เป็นนโยบายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยภาครัฐได้มีการกวดขันการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการนำรถโดยสารขนาดเล็กมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกให้เริ่มทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่ครบอายุการใช้งาน (ครบ 10 ปี) ทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือและลดผลกระทบของผู้ประกอบการ อาทิ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บขส., ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร”

และได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทาง ณ บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาแนะนำกรณีรถตู้โดยสารประจำทางจะครบกำหนดอายุ 10 ปี และขั้นตอนการ จดทะเบียนรถแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) พร้อมช่วยเหลือเจ้าของรถในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนรถทดแทนรถคันเดิมที่หมดอายุ