กทท.Shift Mode รูปแบบขนส่งสินค้าเปิดเส้นทางขนส่งตู้สินค้าขาเข้าด้วยระบบราง

0
531

การท่าเรือฯผนึกความร่วมมือการรถไฟฯ เปิดเส้นทางขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์จากท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มายังท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ลดปัญหาจราจรติดขัด-ภาระค่าเชื้อเพลิง-มลภาวะฝุ่นพิษ PM 2.5 ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ คาดมีปริมาณตู้สินค้าจากการขนส่งทางรถไฟประมาณ 160 ทีอียูต่อสัปดาห์

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) บูรณาการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเส้นทางขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์จากท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มายังท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีปริมาณตู้สินค้าจากการขนส่งทางรถไฟประมาณ 160 ทีอียู ต่อสัปดาห์

สำหรับการเปิดเส้นทางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟดังกล่าว รฟท. ได้ให้การสนับสนุนในการขออนุมัติเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าขาเข้าจากกรมศุลกากร รวมทั้งการจัดหาหัวรถจักร และแคร่บรรทุกสินค้าขบวนละ 15 – 20 แคร่ พร้อมพนักงานอำนวยความสะดวกประจำเส้นทางการเดินรถไฟ เพื่อเป็นการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า (Shift Mode) ตามนโยบายโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำและทางราง ทดแทนการขนส่งทางถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดภาระค่าเชื้อเพลิง ลดมลภาวะฝุ่นพิษ PM 2.5 และแบ่งเบาปริมาณตู้สินค้าขาเข้าที่แออัดภายในท่าเรือชายฝั่งของ ทลฉ. ในปัจจุบัน

การเปิดเส้นทางดังกล่าว กทท. ได้ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างยั่งยืน