กทพ.รับใบรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องธุรกิจมาตรฐาน ISO 22301:2019

0
109

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 0301 ชั้น 3 ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานรับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครและอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยจัดให้มีผู้ร่วมงานผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meeting) ด้วย กทพ. ได้ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การบริหารแบบรวมศูนย์ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ รวมถึงเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) สำหรับใช้เป็นกรอบ แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและ           การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤต หรือภัยพิบัติ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของ กทพ. “มุ่งมั่นพัฒนา ทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” ต่อไป

นายดำเกิง เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ครอบคลุมการจัดการภัยคุกคามสำคัญ 11 ภัยคุกคาม ได้แก่ ไฟไหม้ น้ำท่วม วินาศกรรม การชุมนุมประท้วง แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุรุนแรงระหว่างการก่อสร้าง อุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ โครงสร้างทางพิเศษได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง งานจัดเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด/อัตโนมัติไม่สามารถให้บริการได้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้ และกำหนดแนวทางจัดการ 3 ระยะ คือ

1) ระยะฉุกเฉิน มุ่งเน้นจัดการเหตุการณ์ทั้งที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและที่เกิดขึ้นแบบกะทันหัน

2) ระยะต่อเนื่อง มุ่งเน้นจัดการให้ธุรกิจยังคงดำเนินการได้ต่อเนื่อง อย่างน้อยตามวัตถุประสงค์       ความต่อเนื่องทางธุรกิจขั้นต่ำสุด (MBCO)

3) ระยะฟื้นฟู มุ่งเน้นจัดการให้ธุรกิจฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ขอบเขตของการรับรอง คือ ทางพิเศษเฉลิมมหานครและอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 26 สิงหาคม 2567

​“ผมขอชื่นชมคณะทำงานภายใต้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2019 ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการมุ่งมั่นที่จะนำระบบ      การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ กทพ. มีการเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ กทพ. เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทางพิเศษและองค์กรต่างๆ รวมทั้งจะรักษามาตรฐาน คุณภาพการให้บริการ โดยไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการทางพิเศษ” นายดำเกิง กล่าวในท้ายที่สุด