“ศักดิ์สยาม”บี้คมนาคมล้างท่องบปี64 ย่ำ!งบปี65 เร่งลงนามเบิกจ่าย

0
40

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 64 ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 64 และเตรียมความพร้อมของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 65 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพบว่าจากงบประมาณปี 64 ที่กระทรวงคมนาคมได้รับ จำนวน 227,889.22 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนราชการ 8หน่วยงาน , รัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน ณ 17 ก.ย. 64 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 174,329.05 ล้านบาท หรือ 76.50% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,102.40 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 140,718.50 ล้านบาท หรือ 74.81% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คาดว่าจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 163,713.33 ล้านบาท หรือ 87.01% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับงบรายจ่ายลงทุนที่เหลือในปี 64 จะกันเงินไว้เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 65 ต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณแผ่นดินปี 65 แบ่งเป็น ส่วนราชการ 8หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน ซึ่งงบประมาณในภาพรวมมีจำนวน 208,455.23 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปี 64 จำนวน 19,439.27 ล้านบาทหรือลดลง 8.53% โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท หรือ 12.51% ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท หรือ 87.49 %ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

“ได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณปี 64 ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ในปีงบประมาณ 65 สามารถลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล”