ทล.ออกแบบทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดินจ.สกลฯ4เลน บูมเศรษฐกิจ AEC คาดสร้างปี67เสร็จปี70

0
339

กรมทางหลวงออกแบบทางเลี่ยงเมืองอ.สว่างแดนดินจ.สกลฯ บรรเทาความแออัดการจราจร เชื่อมโยงโครงข่าย ทล.22 – ทล.2091 – ทล.2280- สปป.ลาว หนุนเศรษฐกิจการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ด้วยงบประมาณ 1.520 พันล้าน ซึ่งอยู่ระหว่างกพิจารณา EIA คาดความเห็นชอบภายในปี 65 เริ่มสร้างปี67 แล้วเสร็จปี70

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.)ระบุว่าตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  มอบนโยบายแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อลดปัญหาความคับคั่งของการจราจรช่วงผ่านตัวเมืองสกลนครรวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของระบบคมนาคมขนส่ง  เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ายหนึ่งที่สำคัญที่เชื่อมโยงประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยังแขวงคำม่วน ประเทศลาว จึงส่งผลให้ทางหลวงสายนี้มีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น

ทล.รับมอบนโยบายดัวกล่าว โดยเร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) จ.สกลนคร เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรจากรถบรรทุกที่ผ่านเข้า อ.สว่างแดนดิน อีกทั้งยังโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 22 – ทางหลวงหมายเลข 2091 – ทางหลวงหมายเลข 2280  อ.สว่างแดนดิน ไปยัง จ.อุดรธานี  จ.บึงกาฬ  จ.สกลนคร ได้สะดวกยิ่งขึ้น  โดยผลการวิเคราะห์ด้านจราจร สำหรับโครงการทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)  ในปี พ.ศ. 2564 อยู่ในช่วง 5,000 – 9,000 คัน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 9,000 – 15,000 คัน/วัน ในปี พ.ศ. 2574 และเป็น 14,000 – 21,000 คัน/วัน ในปี พ.ศ. 2584  ประกอบกับแนวเส้นทางสายนี้ในบางช่วง ยังคงวิ่งผ่านเข้าตัวเมือง  ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งแนวเส้นทางในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน มีเขตทางแคบเป็นข้อจำกัดในการขยายช่องจราจร ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุดังกล่าว รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร

สำหรับจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ประมาณ กม.74+183 บนทางหลวงหมายเลข 22 พื้นที่ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จากทิศทางมุ่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก ตัดทางหลวงหมายเลข 2091 และทางหลวงหมายเลข 2280  และจากทิศทางมุ่งทิศใต้ มาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.82+905 พื้นที่ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลสว่างแดนดิน ตำบลโพนสูง  ตำบลบ้านถ่อน และตำบลทรายมูล  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร   โดยรูปแบบโครงการเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4   ช่องจราจร  กว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอก 2.50 เมตร  แบ่งทิศทางจราจรด้วย เกาะกลางชนิดกดร่อง (Depressed Median) กว้าง 9.10 เมตร  งบประมาณในการก่อสร้างโครงการ 1,520,000,000 บาท    ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายแผนและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบภายในปี พ.ศ 2565 โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการ ออก พรฎ. จัดกรรมสิทธิ์เวนคืน ได้ในปี พ.ศ. 2566  และก่อสร้างประมาณปี พ.ศ.2567 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2570 โดยรูปแบบทางแยกจุดตัด ต้องมีการจัดการจราจร ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ตลอดจนสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจารจรในอนาคต จึงได้ออกแบบไว้จำนวน 8 จุด ดังนี้

•1)จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.0+000 (จุดเริ่มต้นโครงการ) (กม.74+069.468 บนทางหลวงหมายเลข 22)  ออกแบบเป็นทางต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 22 โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามลำน้ำห้วยยางและข้ามแยกต่างระดับ เพื่อจัดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 22 และบนทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดินสามารถสัญจรได้สะดวก ซึ่งไม่ติดสัญญาณไฟจราจร โดยออกแบบเป็นสะพานขนาด 169.50 เมตร

•2)จุดตัดทางเลี่ยงเมืองกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม. 0+216.000 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม)   ออกแบบเป็นสะพานบก ข้ามทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) ขนาด 19.75 เมตร (เป็นสะพานคู่) และมีทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) กับทางเลี่ยงเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

•3)จุดตัดทางแยกทางหลวงชนบท สน. 3180 ที่ กม. 2+487.000 ทางสายนี้ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านง่อนใหม่ และชุมชนบ้านโพนสูง เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านการแบ่งแยกชุมชน จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงชนบท สน. 3180  ขนาด  39.50 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างถนนท้องถิ่น กับทางหลวงชนบท สน. 3180  และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วยในบริเวณทางแยกนี้

•4)จุดตัดทางท้องถิ่น (อบต.) ที่ กม. 2+688.000 ทางเส้นนี้เป็นถนนภายในชุมชนระหว่างชุมชนบ้านดอนธงชัย และชุมชนบ้านโพนสูง เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านการแบ่งแยกชุมชน จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางท้องถิ่น ขนาด  19.75 เมตร และออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างถนนท้องถิ่น กับทางหลวงชนบท สน. 3180  และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย

•5) จุดตัดแยกทางหลวงหมายเลข 2091 ที่ กม.4+978.795 โดยผลการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางแยก จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงหมายเลข 2091 ขนาด  39.50 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 2091 กับทางเลี่ยงเมือง  และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย

•6)  จุดตัดแยกทางหลวงหมายเลข 2280 ที่ กม.6+137.988 โดยผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางแยก จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงหมายเลข 2280 ขนาด 160.00 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 2280 กับทางเลี่ยงเมือง  และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย

•7)จุดตัดแยกทางหลวงชนบท สน. 3082  ที่ กม.10+465.000 ทางสายนี้ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านหนองชาด และชุมชนหนองหว้า จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงชนบท สน. 3082 ขนาด  39.50 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงชนบท สน. 3082 กับทางเลี่ยงเมือง และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย

•8)จุดตัดแยกทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.14+069.000 (จุดสิ้นสุดโครงการ) จุดตัดนี้ ออกแบบเป็นทางต่างระดับ บนทางทางหลวงหมายเลข 22 โดยก่อสร้างเป็นสะพานบกข้ามทางแยกขนาด 79.50 เมตร (สะพานคู่ที่กม.82+785.400 และกม.82+804.500 บนทางหลวงหมายเลข 22) โดยจัดการจราจรใต้สะพาน ให้สามารถใช้ทางเข้าและออกจากทางเลี่ยงเมืองได้สะดวก โดยไม่ติดสัญญาณไฟจราจร

ทั้งนี้  โครงการฯ ดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดความแออัดการจราจรจากรถบรรทุก และเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง ช่วยลดระยะเวลาเดินทางทำให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยสนับสนุนศักยภาพการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนในการรองรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายด้าน โลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)