กทท.เตรียมพัฒนาพื้นที่โดยรอบนอกเขตรั้ว – ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพหลังรับคืนพื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง

0
326

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนแม่บทการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบนอกเขตรั้ว – ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง กล้วยน้ำไท เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นโครงการก่อสร้างอาคารสูง (Smart Community) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2565
กทท. ได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่องค์การฟอกหนัง กล้วยน้ำไท จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 67-2-00 ไร่ จากกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับคืนพื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์ จำนวน 28 ห้อง โดยจะนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ในกิจการของ กทท. บางส่วน และก่อสร้างอาคารสูง (Smart Community) เพื่อรองรับการรื้อย้ายและให้ชาวชุมชนเข้าอยู่อาศัยทดแทนพื้นที่เดิมที่ กทท. ขอคืนพื้นที่มาใช้ในกิจการ กทท. คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี 2565 ซึ่งในเบื้องต้น กทท. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแสดงกรรมสิทธิ์ และเตรียมจัดสร้างรั้วคอนกรีตในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันผู้บุกรุกที่ดิน และกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยได้กำหนดเป็นแผนการดำเนินงาน ดังนี้

แผนระยะสั้น กทท. จะดำเนินการให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ จำนวน 28 ห้อง ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ กทท. ในส่วนพื้นที่ตึกแถวที่มีการรื้อถอนแล้วเนื้อที่ 1-2-31 ไร่ ให้เช่าที่ดินเพื่อรองรับการรื้อย้ายผู้ค้าไม้ฉำฉาจากริมถนนอาจณรงค์ พื้นที่ชุมชนเดิมเนื้อที่ 23-1-86 ไร่ ให้ชาวชุมชนเช่าเพื่ออยู่อาศัย และให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาในระยะเวลา 3 – 5 ปี
แผนระยะยาว กทท. จะดำเนินการจ้างศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนและหน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโดยรอบ กทท. ให้ดียิ่งขึ้น