NSI นำสินประกันภัย คว้ารางวัลประกันวินาศภัยด้านความยั่งยืนดีเด่นจากคปภ.

0
82

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น  ประจำปี 2563 จากสำนักงาน คปภ. ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่คปภ.จัดให้มีการมอบเป็นปีแรกในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และฐานะการเงินที่มั่นคง ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (ESG)

ทั้งนี้ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ รับมอบรางวัลจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ NSI นำสินประกันภัยได้รับรางวัลนี้  ขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานโดยยึดหลักแนวทางของ ESG ซึ่งเราดำเนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกภาคส่วน ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จของ NSI นำสินประกันภัยที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่นจากคปภ.” นายสมบุญ กล่าวเสริมในตอนท้าย