“ศักดิ์สยาม”ถก รมต.ขนส่งอาเซียน โชว์ศักยภาพคมนาคมไทยเชื่อมโลกทุกมิติ

0
53

“ศักดิ์สยาม” ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 27 เร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมโชว์แผนโครงการลงทุนเมกะโปรเจกต์ในไทย นอกจากเชื่อมโยงคมนาคม โลจิสติกส์ภายในประเทศยังเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียนและภายนอกอาเซียนทุกมิติด้วย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 โดยมี H.E. Mr. Sun Chanthol รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ ปี 59 – 68 หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนโยบายระดับชาติของประเทศ ในการเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตนได้นำเสนอนโยบายของกระทรวงคมนาคมตามแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อยกระดับระบบการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ โครงการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า โครงการ Port Community System ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic System : VTS) และโครงการ Air Cargo Digital Platform

รวมทั้งได้นำเสนอโครงการสำคัญที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์ภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียนและภายนอกอาเซียน ได้แก่ แผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge)

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นในที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนยังได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญ 4 ฉบับ ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาแผนการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืนในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ของอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนงานร่วมในการออกแบบ และบูรณาการการขนส่งในเขตเมืองกับการวางแผนการใช้พื้นที่

  1. ชุดเครื่องมือสำหรับการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ของอาเซียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดทำแผนการขนส่งที่ครอบคลุมในเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการข้ามหน่วยงานและช่วยแก้ไขประเด็นความแตกต่างของระบบขนส่งในเมืองของเมืองภูมิภาคขนาดกลางของอาเซียนที่มีความหลากหลาย
  2. ปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยการขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนมีการจัดทำและดำเนินการตามโมเดลของเอกสารทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมา อันจะเป็นการสนับสนุนการบูรณาการการขนส่งที่ยั่งยืนและการวางแผนการใช้พื้นที่ในภูมิภาคอาเซียน
  3. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน เป็นการอำนวยความสะดวกการดำเนินการเปิดเสรีบริการเสริมด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ซึ่งจะมีการลงนามเอกสารแบบเวียนต่อไป ทั้งนี้ การให้การรับรองเอกสารดังกล่าว เป็นการยกระดับการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศของอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการวางแผน การขนส่งและการพัฒนาระบบขนส่งแบบบูรณาการในเขตเมืองของอาเซียนอย่างยั่งยืน