“กรมเจ้าท่า”ขุดลอกเปิดเส้นทางน้ำภาคใต้ ส่งเสริมความปลอดภัยเดินเรือพัฒนาอาชีพยั่งยืน

0
37

กรมเจ้าท่า โดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 กางแผนขุดลอกเปิดเส้นทางน้ำภาคใต้ ฟื้นศักยภาพลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออกตอนบน-ล่างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแก้ไขปัญหาการทับถมดินตะกอน เร่งขุดลอกอำนวยความสะดวกการเดินเรือผ่านเข้า-ออกเพิ่มความปลอดภัย  ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ การดูแลรักษาและขุดคลอง ลอกร่องน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใน 3 ลุ่มน้ำ ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

ทั้งนี้การดูแลรักษาสภาพร่องน้ำเพื่อให้มีสภาพกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อการใช้งานของการสัญจรทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัญหาการตื้นเขิน เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะด้วยปัจจุบันสภาพลำน้ำและร่องน้ำเกิดความตื้นเขิน เป็นผลมาจากการรับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศ พายุฝน และคลื่นลมมรสุม พัดพาตะกอนทรายตามแนวชายฝั่งมาทับถมที่บริเวณปากร่องน้ำ ทำให้เกิดสันดอน ตื้นเขิน ตลิ่งถูกกัดเซาะ ส่งผลให้เรือประมงไม่สามารถสัญจรผ่านเข้า-ออก ร่องน้ำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

การเข้าดำเนินการขุดลอกของกรมเจ้าท่า นอกจากจะช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการเดินเรือแล้ว ยังจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทำประมง พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้เข้าไปฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญ โดยการเข้าขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่อยู่บริเวณปากแม่น้ำ ด้วยจำนวนทับถมของตะกอนที่มีเป็นจำนวนมาก การขุดลอกร่องน้ำบริเวณดังกล่าวจะช่วยเรื่องการเดินเรือและสามารถลดผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล  รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเดินเรือประมงขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน จนถึงเรือประมงขนาดใหญ่ และเรือบรรทุกแร่ต่างๆ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจระดับจังหวัดและประเทศ

ส่วนการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา เป็นการขุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งทะเลสาบที่เป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาคนี้ให้กลับมาคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด ตามข้อเสนอของภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ได้เตรียมแผนงานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในการขยายร่องน้ำ เพื่อการเดินเรือ การประกอบอาชีพประมง การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาความเค็มในพื้นที่ทะเลสาปให้กลับมาอยู่ค่าเกณฑ์มาตรฐานปกติได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบสัตว์ทะเลในทะเลสาบอีกด้วย