บวท.กำหนดมาตรการจราจรทางอากาศ รองรับ Air Show งานวันเด็กฯ

0
47

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ เตรียมพร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน และท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

บวท.ได้กำหนดสำหรับมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการแสดงการบินวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 บวท. ได้ประสานกับกองทัพอากาศในการจัดช่วงเวลาการแสดงการบิน ทั้งการแสดงการบินจริงในวันเด็กแห่งชาติ และวันฝึกซ้อม เพื่อวางแผนบริหารจัดการด้านความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) และกำหนดวิธีปฏิบัติรองรับ รวมทั้งได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองบินต่าง ๆ ในส่วนของท่าอากาศยานภูมิภาค ในการจัดช่วงเวลาการแสดงการบินให้สอดคล้องกับตารางการขึ้น – ลง ของเที่ยวบินพาณิชย์ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (วอร์รูม) เพื่อติดตามสถานะของเครื่องบินให้อยู่ในกรอบของตารางการบินที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนงาน เข้าร่วมติดตามและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าร่วมกัน

บวท.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กรมท่าอากาศยาน และสายการบินต่าง ๆ กำหนดแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการรองรับการแสดงการบิน และรูปแบบการใช้งานห้วงอากาศ และเส้นทางบินเข้า – ออก ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยกองทัพอากาศได้แจ้งประสานงานและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการจัดแสดงการบินของกองบินต่าง ๆ ในท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค แจ้งให้ บวท. ทราบ เพื่อประสานกับศูนย์ควบคุมการบินที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดให้ใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภา หรือท่าอากาศยานอื่นที่สายการบินเห็นว่าเหมาะสมเป็นท่าอากาศยานสำรอง

กองทัพอากาศกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงการบิน หรือ Air Show ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2566 จะจัดการแสดงการบินที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงการบินเช่นเดิม หลังจากว่างเว้นมาหลายปี โดยกิจกรรม Air Show เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการเรียนรู้และมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ด้านการบิน โดย บวท. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดผลกระทบด้านความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด