32 องค์กรภาครัฐ-เอกชนจับมือ MOU ผนึกพลังสานต่อภารกิจมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

0
88

32 องค์กรภาครัฐ-เอกชน และองค์กรวิชาชีพวิศวกร สถาปนิก และนายช่างสาขาต่างๆในองค์กร ผนึกพลังร่วมมือลงนาม MOU สานต่อภารกิจเพื่อสังคมกับกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา  ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวนิช การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 

ดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เปิดเผยว่า พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการประสานความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกันในระยะเวลา 5 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2566-2570) เพื่อสานต่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ 

“ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ลงนามความร่วมมือในวันนี้ และขอขอบคุณสมาชิกจิตอาสาทุกท่านที่สมัครใจเข้ามาปฏิบัติงานในนามมูลนิธิฯ ผมเชื่อว่า มูลนิธิฯ ของเราจะก้าวสู่หนึ่งทศวรรษในฐานะศูนย์กลางความช่วยเหลือสังคม ทั้งในเชิงการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เราจะสามารถระดมกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทุนทรัพย์และปัจจัยที่จำเป็นสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที” 

สำหรับ 32 องค์กรที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา 

2. สภาสถาปนิก 

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4. การไฟฟ้านครหลวง 

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

6. สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 

7. สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย 

8. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 

9. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  

10. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

11. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย  

12. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 

13. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

14. สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส 

15. มูลนิธิมดชนะภัย 

16. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

19. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

20. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21. สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย 

22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

31. ชมรม ปศส.สถาบันพระปกเกล้า

32. สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภายในงานยังได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา จำนวน 14 คน ดังนี้

1. นายนราธิป ศิริมาศ วิศวกรอาสา /นายช่างอาสา

2. นายชุมพร คำคนซื่อ นายช่างอาสา

3. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิลธร วิศวกรอาสา /นายช่างอาสา

4. นายศิริเดช พูลเรือง วิศวกรอาสา /นายช่างอาสา

5. นายผดุงเกียรติ สุทธวาสน์ นายช่างอาสา

6. นายสมาน ขั้นชัยภูมิ วิศวกรอาสา /นายช่างอาสา

7. นายวุฒิศิลป์ เรืองวิทยานิธิกร สถาปนิกอาสา

8. นายศุภชัย พันติ วิศวกรอาสา /นายช่างอาสา

9. ว่าที่ร.อ.ศิริพงษ์ สนานคุณ การไฟฟ้านครหลวง

10. นายประสิทธิ์ อุปชิตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

11. ว่าที่ร.ต.เสกสรร ปานถม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12. นายพงษ์เทพ อรุณโชติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13. นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14. นายศักดิ์ดา นาวารัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ทั้ง 14 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน คำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจสำหรับจิตอาสาทุกๆ คนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยภาคภูมิใจต่อไป” ประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา กล่าวปิดท้าย