ทช.สร้างสะพานข้ามห้วยยาง วังสามหมอ แล้วเสร็จช่วยร่นระยะทาง11กม.

0
80

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามห้วยยาง (สะพานมิตรภาพลำพันชาด) อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เสร็จสมบูรณ์ ช่วยร่นระยะทาง 11 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสะพานข้ามห้วยยาง (สะพานมิตรภาพลำพันชาด) อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เชื่อมระหว่างบ้านสมนรินทร์ กับ บ้านโนนสะอาด ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนในได้ใช้สัญจรไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งสะพานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับรายละเอียดการก่อสร้าง ทช. ได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 110 เมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) พร้อมถนนต่อเชื่อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาวรวม 3,890 เมตร