ขบ.เผยสถิติจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศปี 59 พุ่งทะลุ 2.87 ล้านคัน เพิ่มร้อยละ 3.60 จยย.แชมป์สูงสุด/กระบะลดลง

กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ปี 2559 จำนวน 2.87 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.60 รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด ส่วนรถกระบะลดลง

0
337

กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ปี 2559 จำนวน 2.87 ล้านคัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.60 รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด ส่วนรถกระบะลดลง
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 มีรถจดทะเบียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,872,026 คัน เฉลี่ยเดือนละ 240,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มียอดจดทะเบียน 2,772,269 คัน คิดเป็นร้อยละ 3.60 โดยแบ่งเป็น การจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ สูงสุด 1,914,131 คัน เพิ่มจากปีก่อน 99,131 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.46 รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 552,947 คัน เพิ่มขึ้น 26,183 คัน คิดเป็นร้อยละ 4.97 ขณะที่รถบรรทุกส่วนบุคคล จดทะเบียน 245,437 คัน ลดลง 9,800 คัน คิดเป็นร้อยละ 3.84 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 13,134 คัน ลดลง 954 คัน คิดเป็นร้อยละ 6.77 ส่วนรถแท็กซี่ 8,351 คัน ลดลง 1,504 คัน คิดเป็นร้อยละ 15.26 สำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ได้แก่ รถโดยสาร จดทะเบียน 11,482 คัน ลดลง 4,484 คัน คิดเป็นร้อยละ 28.08 และรถบรรทุก 65,163 คัน ลดลง 3,818 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.53
ทั้งนี้ การจดทะเบียนรถใหม่ปี 2559 ส่งผลให้มีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ 37,338,139 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ สูงสุด 20,276,806 คัน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 8,197,012 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 6,277,527 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 422,221 คัน รถแท็กซี่ 95,231 คัน รถโดยสาร 157,015 คัน และรถบรรทุก 1,055,717 คัน
ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่ใช้เวลาเพียง 1 วัน สามารถรับป้ายทะเบียนรถได้ทันที หากหลักฐานครบถ้วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ประกอบด้วย สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ และแบบคำขอจดทะเบียนรถ รวมถึงหนังสือมอบอำนาจกรณีที่บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้องและประโยชน์ของเจ้าของรถ นอกจากนี้ ขบ. ได้เพิ่มช่องทางให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบคำขอมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดระยะเวลา