ทย.หนุนโครงการ “กาดเกษตรกร” เปิดพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนคร จำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร 

0
147

ทย.สนับสนุนโครงการ “กาดเกษตรกร” เปิดพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนคร จำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้แนวคิด “ทุกครั้งที่ซื้อผัก เสมือนท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตอาหารปลอดภัย ส่งผลดีต่อเกษตรกรและประชาชนจังหวัดน่าน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการท่าอากาศยานน่านนคร 
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สนับสนุนโครงการ “กาดเกษตรกร” โดยใช้พื้นที่ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน จำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรโครงการหลวงสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้แนวคิด “ทุกครั้งที่ซื้อผัก เสมือนท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตอาหารปลอดภัย ตามแนวทางโครงการหลวงและมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดน่าน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการท่าอากาศยานน่านนคร ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย โดยจัดจำหน่ายทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานน่านนคร
“ทย. มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์กรในชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ธุรกิจท่องเที่ยวระดับชุมชนและภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน เพิ่มรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างเครือข่ายที่ดีร่วมกันกับชุมชน”