ขนส่งทางบก – ปตท.ทำ MOU ความปลอดภัยใช้รถ NGV

0
69

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 3 กรมการผู้ขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขบ. ให้ความสำคัญ กับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอ ขบ. จึงได้ร่วมกับ ปตท. ในการดำเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV

โดย ขบ. จะนำส่งข้อมูลการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) จากจำนวนผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก ขบ. ทั้งสิ้น 190 ราย ทั่วประเทศ ส่งมอบให้กับ ปตท. เพื่อตรวจสอบรถ NGV ที่เข้าเติมก๊าซธรรมชาติอัดในสถานีบริการ NGV ของ ปตท. ทั่วประเทศ ให้เกิดความปลอดภัยในการเติมก๊าซ และร่วมกับ ปตท. รณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับรถ NGV

ปัจจุบันรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ทุกประเภทตามสถิติรถจดทะเบียนสะสมของ ขบ. มีกว่า 291,046 คัน แบ่งออกเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร รถบรรทุก ฯลฯ โดยมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ใช้รถ NGV ดังกล่าวไม่เพียงจะสร้างความปลอดภัยกับผู้ขับรถแต่ยังรวมไปถึงผู้โดยสารผู้ใช้บริการและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ ปตท. จะได้นำองค์ความรู้ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) มาร่วมสนับสนุนในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV เพื่อเสริมสร้างทัศนคติการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานรถ NGV และลดการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ผู้ใช้รถ NGV และประชาชนทั่วประเทศ

โดย ปตท. นำข้อมูลการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ ขบ. นำมาตรวจสอบรถ NGV ที่เข้าเติมก๊าซธรรมชาติอัดในสถานีบริการ NGV ของ ปตท. ทั่วประเทศ ให้เกิดความปลอดภัยในการเติมก๊าซรวมถึงนำส่งข้อมูลรถ NGV ที่มีสภาพไม่ปลอดภัยให้กับ ขบ. เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่อไป พร้อมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถ NGV ที่ร่วมกับ ขบ. เช่น การออกตรวจรถ NGV ร่วมกัน นำมาพิจารณาให้รางวัลผู้ตรวจสภาพรถ NGV ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมประจำปีต่อไป

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV เป็นความร่วมมือระหว่าง ขบ. กับ ปตท. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานรถ NGV ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงนาม ขบ. และ ปตท. ได้จัดกิจกรรม “Safety Campaign” เป็นโครงการให้บริการตรวจเช็กอุปกรณ์และส่วนควบรถ NGV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดปี 2566 รวมถึงการออกรณรงค์ความปลอดภัยทั่วประเทศตามแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ออกตรวจตามสถานีบริการ NGV ร่วมกันระหว่าง ขบ. และ ปตท. ซึ่งแต่ละไตรมาสจะมีการออกประชาสัมพันธ์ตาม Theme เช่น ไตรมาส 1 ออก PR ใน Theme : “ไม่มี ไม่เติม Sticker นั้นสำคัญ” ในสถานีบริการ NGV จำนวน 244 แห่งทั่วประเทศ