“อธิรัฐ”เปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 66

0
49

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน” 

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน” โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อันเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์ว่าในช่วง 7 วัน ของเทศกาลสงกรานต์ 2566 จะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 13.60 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด จากสถิติเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี 2565 มีคนไทยเสียชีวิต 278 คน บาดเจ็บ 1,869 คน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตแต่ต้องมาเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร เนื่องมาจากความประมาท ไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำหนด กระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เช่น การงดของมึนเมาทุกชนิดเมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะ คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกระหว่างการเดินทางทุกครั้ง และไม่ขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และตระหนักว่าอุบัติเหตุจะลดลงได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากตัวเอง ทั้งนี้ การที่มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน” ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายความปลอดภัยของภาครัฐเป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้เยี่ยมชมการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจพนักงานขับรถของบริษัท ขนส่ง จำกัด ที่จะให้บริการประชาชน พร้อมได้เน้นย้ำให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โดยตรวจเช็กรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถต้องปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด