ขนส่งฯเปิดศูนย์คุ้มครองผดส.รถสาธารณะ(ชั่วคราว)

0
36

กรมขนส่งฯอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2566 เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ(ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2566 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี) และสถานีขนส่งผู้โดยสารในส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์และให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับบริการที่ดีจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งคาดการณ์ว่าในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถิติภาพรวมการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในกรุงเทพและระหว่างจังหวัด รวม 7.5 ล้านคน/เที่ยว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินรถและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี) เพื่อดำเนินการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งาน อาทิเช่น ตัวถังรถ ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง (ต้องมีอย่างน้อย 2 ถัง) ระบบไฟฟ้าภายในรถ ยางรถ กระจกและหน้าต่าง และระบบ GPS เป็นต้น หากพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือสั่ง “ห้ามใช้” รถคันดังกล่าวทันที รวมถึงตรวจความพร้อมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตรวจสมุดประจำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และกำชับให้คนขับรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก

และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ดังนี้ สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: @1584dlt, แอปพลิเคชัน DLT GPS ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะ จนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี กรณีกระทำความผิดซ้ำซาก ความผิดร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นภัยสังคม จะดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันที เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน