ทช. ปรับปรุงถนนสาย บร.5030 จ.บุรีรัมย์ เสร็จสมบูรณ์

0
17

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายถนนทางหลวงชนบทสาย บร.5030 แยกทางหลวงชนบทสาย บร.5024 – บ้านดอนดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling ลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 9 – 12 เมตร ขยายความกว้างผิวจราจร 3 – 3.5 เมตร 2 ช่องจราจร ช่องละ 6 – 7 เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 – 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งราวกันอันตราย ป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ตั้งแต่ช่วง กม. ที่ 3+500 – 5+125 รวมระยะทาง 1.625 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเกษตรเชื่อมจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปขอนแก่น ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรมากถึง 1,564 คัน/วัน ทั้งนี้ การดำเนินการปรับปรุงถนนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้อีกด้วย