ขนส่งฯขยายเวลายกเว้นฝึกอบรม TSM ยาวจนถึง 31 ธ.ค.67

0
46

ขนส่งฯขยายเวลายกเว้นฝึกอบรม TSM สำหรับผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนไม่น้อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธ.ค. 67 โดยสามารถยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ได้ที่เว็บไซต์ www.tsmthai.com

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564  ซึ่งบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยบุคคลทั่วไปอบรม 18 ชม. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้มีประสบการณ์การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน ไม่น้อยกว่า 5 ปี อบรม 6 ชม. จากกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฝึกอบรมแทนกรมฯ และต้องผ่านการทดสอบในระบบ e-Exam ทั้งนี้ เพื่อเป็น

การสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

มีประสบการณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศขยายเวลาสำหรับผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับการยกเว้นการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้พร้อมแนบหลักฐานได้ที่ www.tsmthai.com  และสามารถจองคิวเพื่อขอเข้ารับการทดสอบความรู้ได้ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th  เพื่อมาทดสอบความรู้ได้ที่ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก อาคาร 8 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- 4 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้อีก 2 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สอบไม่ผ่านครั้งแรก

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 8,371 ราย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องเร่งรัดการดำเนินการจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ตามกรอบระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 สำหรับกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายใหม่) ได้แก่ รถโดยสารไม่ประจำทาง (ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา) และรถบรรทุกไม่ประจำทาง

ที่มีรถตั้งแต่ 1 คันขึ้นไป รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ 6 คันขึ้นไป และในกลุ่มผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเดิม)  ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง หมวด 3  และหมวด 4 กทม. ที่มีรถตั้งแต่ 1 คันขึ้นไป รถโดยสารไม่ประจำทางที่มีรถตั้งแต่ 11 – 50 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทางที่มีรถตั้งแต่ 51 คันขึ้นไป รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล ที่มีรถตั้งแต่ 11 คันขึ้นไป โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 ผู้ขอรับหรือได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุก   ทุกคันต้องมี TSM ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบการบริหารจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืน  สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โทร. 02-271-8888, 02-271-8620 หรือ LineOA : @tsmthai