ทกท. ให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
335

 

เรือโท ชำนาญ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริการบรรทุกขนถ่ายและการขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)   ว่าด้วยการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ

บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า ตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงเทศกาลดังกล่าว แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้ ทกท. จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือท่าบริการตู้สินค้าที่บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ไม่แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้ไว้ล่วงหน้า ทกท. จะงดให้บริการในช่วงวันที่ 13 – 18 เมษายน 2560 ดังกล่าว