เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

0
40

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมปาฐกถา “การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย” ในงาน Thailand Competitiveness Forum 2024 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ อาคาร KX Knowledge Xchange กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทย 2025 การยกระดับอุตสาหกรรมไทย เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ