ประธานกรรมการ กทท. ตรวจเยี่ยม ทลฉ. มอบนโยบาย 3C

0
214

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พร้อมด้วย ดร. ฐิติพงศ์  นันทาภิวัฒน์ กรรมการ กทท. เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ กทท. สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) พร้อมมอบนโยบาย และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) โครงการก่อสร้างศูนย์กลางขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) และโครงการพัฒนา ทลฉ. ขั้นที่ 3 นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานบริษัทผู้เช่าพื้นที่ประกอบการ โดยมีร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร อ.ทลฉ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทลฉ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงการต่างๆ ณ ทลฉ. จ.ชลบุรี

โอกาสนี้ ประธานกรรมการ กทท. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เพื่อพร้อมที่จะเป็นประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนา ทลฉ. ขั้นที่ 3 โครงการ SRTO เพื่อเพิ่มศักยภาพจากการให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้า เชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางราง สู่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารงาน 3 ส่วนดังนี้

  1. การบริหารการเชื่อมโยง 3 ระบบ (Connectivity) คือ การเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางถนน ทางรางและทางน้ำเข้าด้วยกัน โดยบูรณาการจากท่าเรือเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นท่าเรือรองรับการให้บริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้า (Transit Port) โดยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนในการขนส่งขนถ่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่มาจาก สปป.ลาว และประเทศจีนตอนใต้
  2. การบริหารการดำเนินงาน (Competitiveness) โดยการให้บริการการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการแข่งขันในเชิงการปฏิบัติงาน (Operation) และนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร รวมทั้งพัฒนาระบบ Automatic ต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้แรงงานในระบบยกขนสินค้าในบางส่วน
  3. การบริหารต้นทุน (Cost Saving) ด้านโลจิสติกส์ให้ต่ำลง ขณะที่เกิดประสิทธิภาพการให้การบริการที่สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนการแข่งขันในตลาดโลก

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ของ ทลฉ. อาทิ แผนการก่อสร้าง ทลฉ. ขั้นที่ 3 โดยจะเตรียมสรรหาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 ซึ่งหลังจากนั้นจะดำเนินการสรรหาผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562 การต่ออายุสัมปทานท่าเทียบเรือ B2 B3 B4 โดยการเปิดประมูลสัญญาสัมปทานที่ใกล้จะหมดลง รวมถึงการตรวจความพร้อมการก่อสร้างการขนส่งทางรถไฟ ให้มีศักยภาพพร้อมใช้งานภายในปี 2561 เพื่อผลักดันให้ ทลฉ. เป็นท่าเรือศูนย์กลางของภูมิภาคและยกระดับเป็นท่าเรือชั้นนำของโลก