บขส.ย้ำประชาชนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ 750 บาท

0
21

บขส.ย้ำประชาชนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ 750 บาท ณ ช่องขายตั๋วทั่วประเทศ ลูกค้าพันธมิตร 5 หน่วยงาน รับส่วนลด 10% ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ตามสิทธิ์ต่าง ๆ และสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของ บขส. ได้นั้น จึงขอย้ำว่าปัจจุบันผู้โดยสารสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสาร บขส. มีดังนี้          1) ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น 2) ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 750 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น 3) เดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง 4) ใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ บขส. กำหนด 5) เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่ บขส. กำหนด และ 6) ซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

นายอรรถวิท กล่าวต่อว่า เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ บขส. ให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ดังนี้ 1) ผู้ใช้สิทธิ์โปรดแสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานของท่านควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์ 2) ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอรับส่วนลดในโครงการ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 3) สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ 4) โดยสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ และ 5) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2537  8737 หรือ Call Center โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง