ทช.ก่อสร้างถนนสายบ้านสุตันตานนท์-บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ.เบตง จ.ยะลา แล้วเสร็จสมบูรณ์

0
77

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ก่อสร้างถนนสายบ้านสุตันตานนท์ – บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อำเภอเบตง จ.ยะลา แล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดสัญจรแล้ว ยกระดับการคมนาคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) มุ่งพัฒนาการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านสุตันตานนท์ – บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ช่วง กม. ที่ 0+640 – 3+690 ระยะทาง 3.050 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 29.600 ล้านบาท เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุดตามระยะเวลาการใช้งาน หากฝนตกจะมีน้ำขังเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมา และการคมนาคมขนส่งของประชาชน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและไม่ปลอดภัย ทช. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อคลายความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสัญจรไป – มา ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ทั้งนี้ โครงการฯ จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนได้ในระยะยาว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมการขนส่งไปสู่จังหวัดใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ยางพารา ทุเรียน สวนผลไม้ ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น