วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร เปิดหลักสูตรใหม่ รองรับ ไทยแลนด์ 4.0

0
305

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมบัณฑิต ให้พร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล ทั้งนี้เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและมุมมองในระดับนานาชาติ โดยใช้ความรู้ทางการบริหารธุรกิจและการออกแบบในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐสากล  ล่าสุดในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จุดเด่นเป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองปริญญา โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน อาทิ

ในระดับปริญญาตรี ได้แก่หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา  (B.B.A. in Luxury Brand Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านบริหารธุรกิจ คือ PSB Paris School of Business แห่งกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (B.B.A. in Event and Leisure Marketing)  หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ร่วมกับสถาบันชั้นนำที่สอนด้านธุรกิจและการตลาด คือ Rennes School of Business แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

หลักสูตร ศิลปบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา โดยร่วมมือกับ Birmingham City University มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ยังมีหลักสูตรในระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (M.B.A. in Hotel and Tourism Management (International Double Degree Program) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ Vatel International Business School แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (M.B.A. in International Business) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University แห่งสหราชอาณาจักร

และหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Ph.D. in International Business) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นการสร้างสรรค์ธุรกิจระหว่างประเทศให้ยั่งยืนโดยความเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลาย

 กำหนดการรับสมัคร สำหรับการศึกษาภาคต้น  1/2560 โดยสามารถสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2560 สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  โทรศัพท์: 02 880 8361-3, 02 849 7522 หรือ http://www.suic.org/