ทล. เชื่อมโครงข่ายคมนาคมสอดรับ EEC ขยายถนน 4 เลน กว่า 32 กิโลเมตร

0
256

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก,ฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 32.975 กิโลเมตร สนับสนุนการขนส่งสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกสอดรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.ได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เป็นเส้นทางพัฒนาโลจิสติกส์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเชื่อมโยงการผลิตไปสู่ผู้บริโภคในทุกระดับ รวมทั้งลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้า ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก,ฉะเชิงเทรา จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ กิโลเมตรที่ 18+285, สะพานคลอง 20 กิโลเมตรที่ 25+350 และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 33+050 ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 19.177 ขณะนี้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง งานท่อระบายน้ำ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,116.695 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี 2559-2561

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ช่วยพัฒนาระบบขนส่งสินค้าจากจังหวัดรอบนอกซึ่งเป็นแหล่งผลิต และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลอีกด้วย