วันคล้ายวันสถาปนา “กรมเจ้าท่าครบรอบ 158 ปี”

0
283

 

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่าครบรอบ 158 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ นายสมชาย สุมนัสเจริญกุล นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมเจ้าท่า
นายพิชิต กล่าวว่ากรมเจ้าท่า (จท.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 158 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่มั่นคงมาตั้งแต่อดีต โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีการทางศาสนา การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการ จท. มอบโล่บุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่น มอบโล่บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความรู้ภารกิจ จท. มอบรางวัลเกียรติยศคนประจำเรือ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
จท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ได้กำหนดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ภายในปี 2564 โดยจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบ โลจิสติกส์ ดำเนินโครงการใหม่ในปี 2560 อาทิ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลองบางกอกน้อย จำนวน 12 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ 4 ร่องน้ำ และการจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล 16 ร่องน้ำ โครงการติดตั้งสถานีตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่วยการเดินเรือ DGPS บริเวณอ่าวไทยตอนบน รวมทั้งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ผ่านมา จท. ได้ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการใช้การสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำและทางเดินเรือ รวมทั้งการรักษาสภาพทางชลศาสตร์ที่ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนให้สามารถสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน